Skip to main content

Ecolan Oy tuo markkinoille sementtiä korvaavan vihreän vaihtoehdon

Ecolan Oy käynnistää Nokialla teollisuuden sivutuotteina syntyviin raaka-aineisiin perustuvan se­menttiä korvaavan sideaineen tuotannon. Tuotannon pilotointi aloitettiin maaliskuussa. Kesän ai­kana testausta jatketaan yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisissa rakennuskohteissa ja beto­nituotteissa.

Vaatimus vähentää hiilidioksidipäästöjä on nykyisin keskeinen tekijä betonia valmistettaessa ja sillä ra­kennettaessa. Betonin käytön päästöistä noin 90 % syntyy sen sideaineena toimivan sementin valmistuk­sesta. Nokialta toimitettava uusi sementtiä korvaava tuote leikkaa hiilijalanjäljestä suuren osan. Sen val­mistuksesta muodostuvat päästöt ovat vain viidennes verrattuna perinteisiin tuotantotapoihin.

”Ympäristöystävällisyys on yksi tuotteen monista eduista. Ecolan Oy:n kehittämän uuden tuotteen omi­naisuudet ovat osoittautuneet erittäin lupaaviksi. Materiaali tarjoaa valtavasti potentiaalia uusiin tuoteke­hityshankkeisiin,” kertoo yhtiön kehityspäällikkö Mikko Räisänen.

Ecolan on yksi Euroopan johtavista kiertotalouden yrityksistä, sillä se edistää omalla osaamisellaan usei­den toimialojen sivuvirtojen aitoa hyötykäyttöä. Asiakkaiden nopeasti kasvavaan kysyntään vastaamiseksi Ecolan valmistelee merkittäviä laajennusinvestointeja Nokian Kyynijärven Eco3 teollisuuspuistoon, jonne yhtiö rakensi viime vuonna teollisessa mittakaavassa luomulannoitteita valmistavan tehtaan.

”Ecolanin uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus ja niihin liittyvien investointien rahoitus sopii erinomaisesti Korona lnvestin hallinnoimien rahastojen sijoituspolitiikkaan. On ilo olla mukana tällaisen yhtiön kehittämisessä,” toteaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Vesa Lehtomäki.

Lisätietoja:
Mikko Räisänen, kehityspäällikkö, 041439 4332, mikko.raisanen@ecolan.fi
Jenni Nurmi. tekninen myyjä, 040 533 4716, jenni.nurmi@ecolan.fi
Vesa Lehtomäki, hallituksen puheenjohtaja, 050 3376 969, vesa.lehtomaki@koronainvest.fi

Ecolan Oy on vastuullinen kotimainen kiertota­lousyhtiö, jonka juuret ovat metsien lannoituk­sissa ja puutuhkan hyödyntämisessä lannoit­teena. Yhtiöllä on toimintaa Viitasaarella, Lipe­rissä, Kuopiossa ja Nokialla. Yhtiö valmistaa Eco­lan® Agra luomulannoitteita. Ecolan® Silva met­sälannoitteita ja Ecolan® lnfra uusiomateriaaleja. www.ecolan.fi

Korona lnvest Oy on yrittäjävetoisesti toimiva pääomarahastojen hallinnointiyhtiö, joka on eri­koistunut liikevaihdoltaan 2-20 milj. euron suu­ruisen kasvuvaiheen yritysten rahoittamiseen. www.koronainvest.fi

4.10.2019
Nokian Koukkujärvelle rakentuvan Pirkanmaan Jätehuollon biolaitoksen perustustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Tänään työmaalla juhlittiin peruskiven muurausta.
16.9.2019
Nokian kaupungin bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalueen ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhteinen kiertotalousmalli on valittu arvostetun European Business Awards 2019 -kilpailun finaaliin.
16.5.2019
Pirkanmaan Jätehuolto Oy kohdentaa 50 000 euron lahjoituksen Tampereen yliopiston monitieteiseen rahastoon ja haluaa sillä edistää kiertotalouden ja resurssitehokkuuden tutkimusta.
17.4.2019
Nokialla käynnistyy pääsiäisviikolla sorapintaisen Pajulahdentien kunnostaminen.