ProRavinne -hanke

Yhdyskuntien jätevesikäsittelyprosessien kehittäminen osaksi biokaasulaitoksiin perustuvia kaupunkien ravinteita kierrättäviä kiertotalouskeskuksia

ProRavinne hankkeessa selvitetään, miten yhdyskuntien jätevesien ja biojätteiden energiasisällön ja ravinteiden hyödyntämistä voidaan tehostaa.  Hanke on TTY:n Kemian ja biotekniikan laboratorion koordinoima (2017-2019) ja siinä ovat mukana myös Nokian Vesi Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy sekä Luonnonvarakeskus. Hanke rahoitetaan hallituksen kärkihankerahoituksella ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta.

Projektin ydinsisältö

Kaupunkien biomassoista ja ravinteista merkittävä osa tulee kiertoon jätevedenpuhdistamoiden lietteissä ja yhdyskuntien biojätteissä. Nämä raaka-aineet on mahdollista hyödyntää alueellisissa kiertotalouden keskuksissa, joissa niistä tuotetaan biokaasua ja ravinnetuotteita. Tässä hankkeessa selvitetään ja demonstroidaan uudenlaisen yhdyskuntajäteveden käsittelyprosessin vaikutus biokaasulaitoksessa tapahtuvaan kierrätysravinteiden tuotantoon ja käytettävyyteen. Oletuksena on, että tuotanto on merkittävästi taloudellisempaa ja ravinnetuotteet huomattavasti paremmin kasvien käytettävissä kuin nykyisin. Tavoitteena on osoittaa sekä teknologioiden että kiertotalouskeskus -konseptin toimivuus, ja samalla tuottaa tietoa niin päättäjille, alan yrityksille kuin prosessien suunnittelijoille.

Kaupunkien kiertotalous