Skip to main content

Kiertotalouden tutkijat auttavat kehittämään ECO3-aluetta

ECO3-alueen toiminnassa on alusta alkaen ollut mukana myös tutkimus, joka on luonut vahvan pohjan koko konseptille. Teemme yritystoiminnan pilotteja, demonstraatioita ja tiivistä yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa. Laitokset ovat myös edustettuina yrityskonsortiossamme.

ECO3 on erinomainen alusta teollisuuden ja tutkimuksen vuoropuhelulle. Voimme edistää yhdessä tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön yhteistyötä. Tutkimme eri aiheita teollisesta näkökulmasta, kun etsimme oikeita lähtökohtia kannattavalle kiertotalouden liiketoiminnalle. Olemme selvittäneet esimerkiksi bioperäisen hiilidioksidin hyödyntämistä teollisessa valmistuksessa sekä aurinkosähkötuotannon edellytyksiä alueella.

Luonnonvarakeskus LUKE

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön sekä bio- ja kiertotalouden edistämiseksi. Luke tuottaa räätälöityjä tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijapalveluja, ja tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja sekä taloudellisen ja ekologisen kestävyyden arviointia laajojen järjestelmien, uusien konseptien ja symbioosien osalta. Lisäksi Luke tekee tuotteiden hiili- ja ympäristöjalanjälkien arviointeja.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
asiakaspäällikkö, erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri, puh. 050 359 9772
etunimi.sukunimi@luke.fi
www.luke.fi

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja osaamista yhteiskunnan hyödyksi, yhdistäen luonnontieteitä, tekniikkaa ja liiketoimintaa. Tampereen yliopiston kiertotalouden tutkimus kehittää muun muassa kiertotalouden innovaatioekosysteemejä ja prosesseja, jotka parantavat energia- ja ekotehokkuutta, uudistavat materiaaleja, säästävät luonnonvaroja sekä vähentävät päästöjä ympäristöön. Tutkimusta tehdään niin molekyylitasolla kuin suuren mittakaavan prosesseissakin.

Ympäristöterveyden tutkimusryhmän käyttämien mikrobiologisten analyysimenetelmien avulla on mahdollista todentaa bio- ja kiertotalouden jakeiden hygieeninen laatu.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
Kiertotalous: professori Marko Seppänen, puh. 040 588 4080
Ympäristöterveys: projektipäällikkö Kirsi-Maarit Lehto, puh. 050 420 1494
etunimi.sukunimi@tuni.fi
www.tuni.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Teknologian tutkimuskeskus VTT on Pohjoismaiden johtava teknologian tutkimuskeskus, joka kehittää yhdessä kumppaneiden kanssa innovatiivisia ja resurssitehokkaita kaupunki- ja aluekonsepteja sekä ratkaisuja. VTT kehittää ja tuottaa luonnonvarojen ja ympäristöratkaisujen kestävään hyödyntämiseen perustuvaa teknologiaa ja konsepteja.

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. VTT tarttuu globaaleihin haasteisiin ja luo niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. VTT auttaa yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
tutkija Markku Tuovinen, puh. 040 6715 328
etunimi.sukunimi@vtt.fi
www.vtt.fi

Muut yhteistyökumppanit

Verkostoidumme laajalti Suomessa ja kansainvälisesti. Tähän työhön tarvitsemme hyvät yhteistyökumppanit.

Baltic Sea Action Group

Baltic Sea Action Group on itsenäinen voittoa tavoittelematon säätiö, joka on perustettu Suomessa tavoitteenaan tuoda yhteen poliittisen tason päätöksentekijät, julkiset toimijat sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat Itämeren suojelussa.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
projektipäällikkö Nicholas Wardi, puh. 050 367 5616
etunimi.sukunimi@bsag.fi
www.bsag.fi

Business Finland

Business Finland (ml. Invest in Finland) on globaalin kasvun kiihdyttämö, joka luo uuttaa kasvua auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä tukemalla ja rahoittamalla innovaatioita. Finpron ja Tekesin yhdistymisestä syntynyt organisaatio kehittyy koko ajan.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
Head of Industry, Bio and Circular Economy Juha Peltomäki, puh. 040 343 3304
etunimi.sukunimi@businessfinland.fi
www.businessfinland.fi

Business Tampere

Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävä on edistää investointeja ja houkutella osaavaa työvoimaa sekä luoda paras ympäristö yritystoiminnalle. Kiertotalous on yksi Business Tampereen liiketoimintaekosysteemeistä.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
projektipäällikkö Pirkko Eteläaho, puh. 040 630 4840
etunimi.sukunimi@businesstampere.com
www.businesstampere.com

Cireco Finland Oy

Cireco Finland on uudenlaisen, kiertotalouden mukaisen rakennetun ympäristön suunnittelija, rakentaja ja kehittäjä. Cireco Finland kehittää infrastruktuurin rakentamista ja aluekehittämistä kiertotalouden mukaiseksi tarjoamalla monipuolisia projektinjohtopalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille. Yhtiön pyrkimyksenä on lisäksi tuoda alalle kiertotalouteen mukaiseen rakentamiseen keskittyviä julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeita.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
hallituksen puheenjohtaja Perttu Ketola,
puh. 040 748 5464
etunimi.sukunimi@cireco.fi
www.cireco.fi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

ELY-keskus kerää tietoa alueiden elinkeinoelämän, ympäristön, työllisyyden ja infrastruktuurin tilasta ja ennakoi tulevaa kehitystä. Toiminnan tavoitteena on tukea alueellista päätöksentekoa parantamalla päätösten taustalla olevaa tietopohjaa. Pirkanmaan ELY-keskus panostaa voimakkaasti kiertotalouden kehittämiseen.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
erityisasiantuntija, bio- ja kiertotalous Irina Simola, puh. 0295 036 329
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi

Kuva: Visit Tampere/Laura Vanzo

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Vahva ja yhtenäinen MTK on aktiivinen markkina- ja yhteiskuntavaikuttaja. MTK:lla on merkittävä rooli osana ECO3-alueen kehittymistä.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
vt. elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja Markus Lassheikki, puh. 040 779 9680
etunimi.sukunimi@mtk.fi
www.mtk.fi

Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan liitto on aluekehitysorganisaatio, jonka tavoitteena on kehittää maakuntaa asukkaittemme arjen, työn ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Rahoitamme hankkeita, joilla voidaan tehdä maakuntaan uusia avauksia. Mahdollistamme maakunnan laajuisten sekä ylimaakunnallisten yhteistyöfoorumien toiminnan. Pirkanmaan liitto panostaa kiertotalouden edistämiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään, jotka vaativat maakunnan kaikkien toimijoiden tekoja ja yhteistyötä.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja Petri Räsänen, puh. 040 772 3008
etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi
www.pirkanmaa.fi

Kuva: Visit Tampere/Laura Vanzo

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Sitra julkaisi vuonna 2016 maailman ensimmäisen kiertotalouden tiekartan vuoteen 2025 saakka.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
johtava asiantuntija Nani Pajunen, puh. 0294 618 297
etunimi.sukunimi@sitra.fi
www.sitra.fi