Skip to main content

Kiertotalouden tutkimuslaitokset ja tutkijat auttavat kehittämään ECO3-aluetta ja alueen ekosysteemiä

ECO3-alueen toiminnassa on alusta alkaen ollut mukana myös tutkimus, joka on luonut vahvan pohjan koko konseptille. Teemme yritystoiminnan pilotteja, demonstraatioita ja tiivistä yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa. Laitokset ovat myös edustettuina yrityskonsortiossamme.

ECO3 on erinomainen alusta teollisuuden ja tutkimuksen vuoropuhelulle. Voimme edistää yhdessä tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön yhteistyötä. Tutkimme eri aiheita teollisesta näkökulmasta, kun etsimme oikeita lähtökohtia kannattavalle kiertotalouden liiketoiminnalle. Olemme selvittäneet esimerkiksi bioperäisen hiilidioksidin hyödyntämistä teollisessa valmistuksessa sekä aurinkosähkötuotannon edellytyksiä alueella.

Luonnonvarakeskus LUKE

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön sekä bio- ja kiertotalouden edistämiseksi. Luke tuottaa räätälöityjä tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijapalveluja, ja tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja sekä taloudellisen ja ekologisen kestävyyden arviointia laajojen järjestelmien, uusien konseptien ja symbioosien osalta. Lisäksi Luke tekee tuotteiden hiili- ja ympäristöjalanjälkien arviointeja.

www.luke.fi

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja osaamista yhteiskunnan hyödyksi, yhdistäen luonnontieteitä, tekniikkaa ja liiketoimintaa. Tampereen yliopiston kiertotalouden tutkimus kehittää muun muassa kiertotalouden innovaatioekosysteemejä ja prosesseja, jotka parantavat energia- ja ekotehokkuutta, uudistavat materiaaleja, säästävät luonnonvaroja sekä vähentävät päästöjä ympäristöön. Tutkimusta tehdään niin molekyylitasolla kuin suuren mittakaavan prosesseissakin.

Ympäristöterveyden tutkimusryhmän käyttämien mikrobiologisten analyysimenetelmien avulla on mahdollista todentaa bio- ja kiertotalouden jakeiden hygieeninen laatu.

Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Terra

Tutkimuskeskus Terran keskeisimpänä tehtävänä on tuottaa suomalaisen yhteiskunnan käyttöön uutta tietoa, joka mahdollistaa erilaisten rakennettuun ympäristöön sisältyvien infrastruktuurirakenteiden, kuten teiden, ratojen, ympäristömaarakenteiden, liikuntapaikkojen ja viheralueiden sekä talojen piha-alueiden ja perustusrakenteiden, turvallisen rakentamisen ja käytön sekä elinkaaritaloudellisesti edullisen ylläpidon.

www.tuni.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Teknologian tutkimuskeskus VTT on Pohjoismaiden johtava teknologian tutkimuskeskus, joka kehittää yhdessä kumppaneiden kanssa innovatiivisia ja resurssitehokkaita kaupunki- ja aluekonsepteja sekä ratkaisuja. VTT kehittää ja tuottaa luonnonvarojen ja ympäristöratkaisujen kestävään hyödyntämiseen perustuvaa teknologiaa ja konsepteja.

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. VTT tarttuu globaaleihin haasteisiin ja luo niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. VTT auttaa yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.

www.vtt.fi

Muut yhteistyökumppanit

Verkostoidumme laajalti Suomessa ja kansainvälisesti. Tähän työhön tarvitsemme hyvät yhteistyökumppanit.

Baltic Sea Action Group

Baltic Sea Action Group on itsenäinen voittoa tavoittelematon säätiö, joka on perustettu Suomessa tavoitteenaan tuoda yhteen poliittisen tason päätöksentekijät, julkiset toimijat sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat Itämeren suojelussa.

www.bsag.fi

Business Finland

Business Finland (ml. Invest in Finland) on globaalin kasvun kiihdyttämö, joka luo uuttaa kasvua auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä tukemalla ja rahoittamalla innovaatioita.

www.businessfinland.fi

Business Tampere

Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävä on edistää investointeja ja houkutella osaavaa työvoimaa sekä luoda paras ympäristö yritystoiminnalle. Kiertotalous on yksi Business Tampereen liiketoimintaekosysteemeistä.

www.businesstampere.fi
www.businesstampere.com

Cireco Finland Oy

Cireco Finland on uudenlaisen, kiertotalouden mukaisen rakennetun ympäristön suunnittelija, rakentaja ja kehittäjä. Cireco Finland kehittää infrastruktuurin rakentamista ja aluekehittämistä kiertotalouden mukaiseksi tarjoamalla monipuolisia projektinjohtopalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille. Yhtiön pyrkimyksenä on lisäksi tuoda alalle kiertotalouteen mukaiseen rakentamiseen keskittyviä julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeita.

www.cireco.fi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

ELY-keskus kerää tietoa alueiden elinkeinoelämän, ympäristön, työllisyyden ja infrastruktuurin tilasta ja ennakoi tulevaa kehitystä. Toiminnan tavoitteena on tukea alueellista päätöksentekoa parantamalla päätösten taustalla olevaa tietopohjaa. Pirkanmaan ELY-keskus panostaa voimakkaasti kiertotalouden kehittämiseen.

www.ely-keskus.fi

Kuva: Visit Tampere/Laura Vanzo

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Vahva ja yhtenäinen MTK on aktiivinen markkina- ja yhteiskuntavaikuttaja. MTK:lla on merkittävä rooli osana ECO3-alueen kehittymistä.

www.mtk.fi

Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan liitto on aluekehitysorganisaatio, jonka tavoitteena on kehittää maakuntaa asukkaittemme arjen, työn ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Rahoitamme hankkeita, joilla voidaan tehdä maakuntaan uusia avauksia. Mahdollistamme maakunnan laajuisten sekä ylimaakunnallisten yhteistyöfoorumien toiminnan. Pirkanmaan liitto panostaa kiertotalouden edistämiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään, jotka vaativat maakunnan kaikkien toimijoiden tekoja ja yhteistyötä.

www.pirkanmaa.fi

Kuva: Visit Tampere/Laura Vanzo

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Sitra julkaisi vuonna 2016 maailman ensimmäisen kiertotalouden tiekartan vuoteen 2025 saakka.

www.sitra.fi